Επανέλεγχος Ηλεκτρολογικών

Οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αποσκοπούν στην ασφαλή λειτουργία τους µε την προϋπόθεση της ορθής χρήσης τους (ΦΕΚ 470/Β’/2004). Ειδικότερα οι απαιτήσεις αυτές αποβλέπουν στην αποφυγή, σε ικανοποιητικό βαθμό, των κινδύνων που θα ήταν δυνατόν να εμφανισθούν όπως η διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το ανθρώπινο σώμα και η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα, πυρκαγιά ή αλλοίωση περιουσίας.

Η συστηματική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι αυτοί. Οι έλεγχοι αυτοί προβλέπονται ρητά στην ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ 844/Β’/2011) και απαιτείται η Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για την συμβατότητα των ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της.

Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής :

 • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια
 • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε επτά (7) χρόνια
 • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια
 • για εργοταξιακές παροχές τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια
 • για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο
 • για Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση
 • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της Εγκατάστασης
 • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες ( πλημμύρες, σεισμούς)
 • μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία)
 • μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων

Οι αρχικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, θα διενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Το νέο πιστοποιητικό περιλαμβάνει :

 • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (για εγκαταστάσεις πριν το Μάρτιο του 2006)
 • Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
 • Κάτοψη με τις θέσεις των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών κλπ


 Η ΔΕΗ το ζητάει για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 •  Νέα ηλεκτροδότηση
 • Αλλαγή ονόματος καταναλωτή ΔΕΗ
 • Επανασύνδεση παροχής ΔΕΗ
 • Επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος
 • Μεταφορά ρολογιού
 • Προσθήκη νυχτερινού ρεύματος

Γιατί να απευθυνθείτε σε εμάς;

Το τεχνικό γραφείο μας αναλαμβάνει τον περιοδικό έλεγχο ηλεκτρολογικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων κατά ΕΛΟΤ HD 384 καθώς επίσης και αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την έκδοση της Νέας ΥΔΕ. Οι πελάτες μας απολαμβάνουν γρήγορη και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη σε όλη την Κρήτη.

Σε τι ωφελεί η έκδοση νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκατάστασης;

Διασφαλίζει την τήρηση της Νομοθεσίας που αφορά τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ώστε αυτές να κατασκευάζονται και να διατηρούνται πραγματικά ασφαλείς και λειτουργικές για τους ιδιοκτήτες ή τους χρήστες τους και να μειωθούν τα ατυχήματα (ηλεκτροπληξίες, πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια) που προέρχονται από το ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης, ωφελεί στον εντοπισμό και την ανάληψη των απαραίτητων ευθυνών από τους ιδιοκτήτες, τους χρήστες, αλλά και τους ηλεκτρολόγους που δεν τηρούν τη Νομοθεσία που αφορά τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τέλος, ωφελεί στην απόδοση ευθυνών σε περίπτωση ατυχήματος (ηλεκτροπληξίες, πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια).